傅说怎么读(傅说怎么读 拼音)

最近有很多读者朋友对傅说怎么读有疑问。有网友整理了相关内容,希望能解答你的疑惑,关于傅说怎么读 拼音,这个网站也为你找到了问题的答案,希望对你有所帮助。

千字文

南朝周兴嗣

tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng

天 地 玄 黄 , 宇 宙 洪 荒 。

rì yuè yíng zè chén xiǔ liè zhāng

日 月 盈 昃 , 辰 宿 列 张 。

hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng

寒 来 暑 往 , 秋 收 冬 藏 。

rùn yú chéng suì lǜ lǚ táo yáng

闰 余 成 岁 , 律 吕 调 阳 。

yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng

云 腾 致 雨 , 露 结 为 霜 。

jīn shēng lì shuǐ yù chū kūn gāng

金 生 丽 水 , 玉 出 昆 冈 。

jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng

剑 号 巨 阙 , 珠 称 夜 光 。

guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng

果 珍 李 柰 , 菜 重 芥 姜 。

hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng

海 咸 河 淡 , 鳞 潜 羽 翔 。

lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng

龙 师 火 帝 , 鸟 官 人 皇 。

shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shāng

始 制 文 字 , 乃 服 衣 裳 。

tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng

推 位 让 国 , 有 虞 陶 唐 。

diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng

吊 民 伐 罪 , 周 发 殷 汤 。

zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng

坐 朝 问 道 , 垂 拱 平 章 。

ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng

爱 育 黎 首 , 臣 伏 戎 羌 。

xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng

遐 迩 一 体 , 率 宾 归 王 。

míng fèng zài zhú bái jū shí chǎng

鸣 凤 在 竹 , 白 驹 食 场 。

huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng

化 被 草 木 , 赖 及 万 方 。

gài cǐ shēn fà sì dà wǔ cháng

盖 此 身 发 , 四 大 五 常 。

gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng

恭 惟 鞠 养 , 岂 敢 毁 伤 。

nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng

女 慕 贞 洁 , 男 效 才 良 。

zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng

知 过 必 改 , 得 能 莫 忘 。

wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng

罔 谈 彼 短 , 靡 恃 己 长 。

xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng

信 使 可 覆 , 器 欲 难 量 。

mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng

墨 悲 丝 染 , 诗 赞 羔 羊 。

jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng

景 行 维 贤 , 克 念 作 圣 。

dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng

德 建 名 立 , 形 端 表 正 。

kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng

空 谷 传 声 , 虚 堂 习 听 。

huò yīn è jí fú yuán shàn qìng

祸 因 恶 积 , 福 缘 善 庆 。

chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng

尺 璧 非 宝 , 寸 阴 是 竞 。

zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng

资 父 事 君 , 曰 严 与 敬 。

xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng

孝 当 竭 力 , 忠 则 尽 命 。

lín shēn lǚ báo sù xīng wēn qìng

临 深 履 薄 , 夙 兴 温 凊 。

sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng

似 兰 斯 馨 , 如 松 之 盛 。

chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng

川 流 不 息 , 渊 澄 取 映 。

róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng

容 止 若 思 , 言 辞 安 定 。

dǔ chū chéng měi shèn zhōng yì lìng

笃 初 诚 美 , 慎 终 宜 令 。

róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng

荣 业 所 基 , 籍 甚 无 竟 。

xué yōu dēng shì shè zhǐ cóng zhèng

学 优 登 仕 , 摄 职 从 政 。

cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng

存 以 甘 棠 , 去 而 益 咏 。

lè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi

乐 殊 贵 贱 , 礼 别 尊 卑 。

shàng hé xià mù fū chàng fù suí

上 和 下 睦 , 夫 唱 妇 随 。

wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí

外 受 傅 训 , 入 奉 母 仪 。

zhū gū bó shú yōu zǐ bǐ ér

诸 姑 伯 叔 , 犹 子 比 儿 。

kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī

孔 怀 兄 弟 , 同 气 连 枝 。

jiāo yǒu tóu fēn qiē mó zhēng uī

交 友 投 分 , 切 磨 箴 规 。

rén cí yǐn cè zào cì fú lí

仁 慈 隐 恻 , 造 次 弗 离 。

jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī

节 义 廉 退 , 颠 沛 匪 亏 。

xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí

性 静 情 逸 , 心 动 神 疲 。

shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí

守 真 志 满 , 逐 物 意 移 。

jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí

坚 持 雅 操 , 好 爵 自 縻 。

dū yì huá xià dōng xī èr jīng

都 邑 华 夏 , 东 西 二 京 。

bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng

背 邙 面 洛 , 浮 渭 据 泾 。

gōng diàn pán yù lóu guān fēi jīng

宫 殿 盘 郁 , 楼 观 飞 惊 。

tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng

图 写 禽 兽 , 画 彩 仙 灵 。

bǐng shè páng qǐ jiá zhàng duì yíng

丙 舍 旁 启 , 甲 帐 对 楹 。

sì yán shè xí gǔ sègrave; chuī shēng

肆 筵 设 席 , 鼓 瑟 吹 笙 。

shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng

升 阶 纳 陛 , 弁 转 疑 星 。

yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng

右 通 广 内 , 左 达 承 明 。

jì jí fén diǎn yì jù qún yīng

既 集 坟 典 , 亦 聚 群 英 。

dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng

杜 稿 钟 隶 , 漆 书 壁 经 。

fǔ luó jiāng xiàng lù xiá huái qīng

府 罗 将 相 , 路 侠 槐 卿 。

hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng

户 封 八 县 , 家 给 千 兵 。

gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng

高 冠 陪 辇 , 驱 毂 振 缨 。

shì lù chǐ fù chē jià féi qīng

世 禄 侈 富 , 车 驾 肥 轻 。

cè gōng mào shí lè bēi kè míng

策 功 茂 实 , 勒 碑 刻 铭 。

pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng

盘 溪 伊 尹 , 佐 时 阿 衡 。

yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng

奄 宅 曲 阜 , 微 旦 孰 营 。

huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng

桓 公 匡 合 , 济 弱 扶 倾

qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng

绮 回 汉 惠 , 说 感 武 丁 。

jùn yì mì wù duō shì shí níng

俊 义 密 勿 , 多 士 实 宁 。

jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng

晋 楚 更 霸 , 赵 魏 困 横 。

jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng

假 途 灭 虢 , 践 土 会 盟 。

hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng

何 遵 约 法 , 韩 弊 烦 刑 。

qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng

起 翦 颇 牧 , 用 军 最 精 。

xuān wēi shā mò chí yù dān qīng

宣 威 沙 漠 , 驰 誉 丹 青 。

jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng

九 州 禹 迹 , 百 郡 秦 并 。

yuè zōng tài dài chán zhǔ yún t&iacuiacute;ng

岳 宗 泰 岱 , 禅 主 云 亭 。

yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng

雁 门 紫 塞 , 鸡 田 赤 诚 。

kūn chí jié shí jù yě dòng tíng

昆 池 碣 石 , 钜 野 洞 庭 。

kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng

旷 远 绵 邈 , 岩 岫 杳 冥 。

zhì běn yú nóng wù zī jià sè

治 本 于 农 , 务 兹 稼 穑 。

chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì

俶 载 南 亩 , 我 艺 黍 稷 。

shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì

税 熟 贡 新 , 劝 赏 黜 陟 。

mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí

孟 轲 敦 素 , 史 鱼 秉 直 。

shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì

庶 几 中 庸 , 劳 谦 谨 敕 。

líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè

聆 音 察 理 , 鉴 貌 辨 色 。

yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí

贻 厥 嘉 猷 , 勉 其 祗 植 。

xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí

省 躬 讥 诫 , 宠 增 抗 极 。

dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí

殆 辱 近 耻 , 林 皋 幸 即 。

liǎng shū jiàn jī jiè zǔ shuí bī

两 疏 见 机 , 解 组 谁 逼 。

suǒ jū xián chù chén mò jì liào

索 居 闲 处 , 沉 默 寂 寥 。

qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo

求 古 寻 论 , 散 虑 逍 遥 。

xīn zòu lěi qiǎn qī xiè huān zhāo

欣 奏 累 遣 , 戚 谢 欢 招 。

qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo

渠 荷 的 历 , 园 莽 抽 条 。

pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo

枇 杷 晚 翠 , 梧 桐 蚤 凋 。

chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo

陈 根 委 翳 , 落 叶 飘 摇 。

you kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo

游 鹍 独 运 , 凌 摩 绛 霄 。

dān dú wán shì yù mù náng xiāng

耽 读 玩 市 , 寓 目 囊 箱 。

yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng

易 輶 攸 畏 , 属 耳 垣 墙 。

jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng

具 膳 餐 饭 , 适 口 充 肠 。

bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng

饱 饫 烹 宰 , 饥 厌 糟 糠 。

qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng

亲 戚 故 旧 , 老 少 异 粮 。

妾 御 绩 纺 , 侍 巾 帷 房 。

wán shàn yuán jié yín zhú wěi huáng

纨 扇 圆 洁 , 银 烛 炜 煌 。

zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng

昼 眠 夕 寐 , 蓝 笋 象 床 。

xián gē jiǔ yàn jié bēi jǔ shāng

弦 歌 酒 宴 , 接 杯 举 殇 。

jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng

矫 手 顿 足 , 悦 豫 且 康 。

dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng

嫡 后 嗣 续 , 祭 祀 烝 尝 。

jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng

稽 颡 再 拜 , 悚 惧 恐 惶 。

jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng

笺 牒 简 要 , 顾 答 审 详 。

hài gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng

骸 垢 想 浴 , 执 热 愿 凉 。

lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng

驴 骡 犊 特 , 骇 跃 超 骧 。

zhū zhǎn zéi dào pǔ huò pàn wáng

诛 斩 贼 盗 , 捕 获 叛 亡 。

bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiāo &nbnbsp;

布 射 僚 丸 , 嵇 琴 阮 箫 。

tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào

恬 笔 伦 纸 , 钧 巧 任 钓 。

shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào

释 纷 利 俗 , 并 皆 佳 妙 。

máo shī shū zī gōng pín yán xiào

毛 施 淑 姿 , 工 颦 妍 笑 。

nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào

年 矢 每 催 , 曦 晖 朗 曜 。

xuán jī xuán wò huì pò huán zhào

璇 玑 悬 斡 , 晦 魄 环 照 。

zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào

指 薪 修 祜 , 永 绥 吉 劭 。

jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào

矩 步 引 领 , 俯 仰 廊 庙 。

shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào

束 带 矜 庄 , 徘 徊 瞻 眺 。

gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào

孤 陋 寡 闻 , 愚 蒙 等 诮 。

wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yē

谓 语 助 者 , 焉 哉 乎 也 。

傅说怎么读(傅说怎么读 拼音)

《千字文》第一部分从天地开辟讲起。有了天地,就有了日月、星辰、云雨、霜雾和四时寒暑的变化;也就有了孕生于大地的金玉、铁器(剑)、珍宝、果品、菜蔬,以及江河湖海,飞鸟游鱼;天地之间也就出现了人和时代的变迁。在此,《千字文》讲述了人类的早期历史和商汤、周武王时盛世的表现,即文中所说的“坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。鸣凤在树,白驹食场。化被草木,赖及万方”。

傅说怎么读(傅说怎么读 拼音)

《千字文》的第二部分重在讲述人的修养标准和原则,也就是修身工夫。指出人要孝亲,珍惜父母传给的身体,“恭惟鞠养,岂敢毁伤”,做人要“知过必改”,讲信用,保持纯真本色,树立良好的形象和信誉,“信使可覆,器欲难量。墨悲丝染,诗赞羔羊”及以下四句讲的就是这个意思。接着文中对忠、孝和人的言谈举止、交友、保真等方面进行了深入的阐述。

《千字文》的第三部分讲述与统治有关的各方面问题。此章首言京城形胜,极力描绘都邑的壮丽,“宫殿盘郁,楼观飞惊”。京城之中汇集了丰富的典籍和大批的英才,“既集坟典,亦聚群英”,这是第三部分的第二层意思,重在叙述上层社会的豪华生活和他们的文治武功。这部分最后描述了国家疆域的广阔和风景的秀美:“九州禹迹,百郡秦并……旷远绵邈,岩岫杳冥。”

傅说怎么读(傅说怎么读 拼音)

《千字文》第四部分主要描述恬淡的田园生活,赞美了那些甘于寂寞、不为名利羁绊的人们,对民间温馨的人情向往之至。汪啸尹、孙谦益的《千字文释义》认为这部分是讲“君子治家处身之道”,其观点有一定道理,但显得牵强,所以不加采用。

傅说怎么读(傅说怎么读 拼音)

《千字文》在内容上熔各种知识于一炉,并通篇贯穿以统一的思想,脉络清晰,语言洗练。它的长处后来为《三字经》所吸取。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:艾迪号,转转请注明出处:https://www.cqaedi.cn/fenxiang/66656.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年 2月 18日 上午1:22
下一篇 2023年 2月 18日 上午2:06

相关推荐

 • cd机什么牌子音质比较好(国产cd机什么牌子音质比较好)

  最近有很多读者朋友和朋友交朋友cd什么牌子的机音质比较好有疑问。有网友整理了相关内容,希望能回答你的疑惑。关于国产cd什么牌子的机器音质更好,本网站也为您找到了问题的答案,希望对您有所帮助。 DT-6000数字音乐播放器RA-6000合并功放是Rotel为纪念成立60周年念成立60周年而推出的。设备型号命名是日本非常典型的高端型号命名方式,尤其是日本泡沫经济…

  创业分享 2023年 1月 10日
  00
 • 博山旅游景点大全排名(博山旅游景点大全排名博山和尚房)

  最近,许多读者对博山旅游景点的排名有疑问。有网友整理了相关内容,希望能回答你的疑惑。博山和尚房在博山旅游景点排名中,这个网站已经为你找到了问题的答案,希望对你有所帮助。 疫情影响下的生活,亲近自然已成为一种趋势 古建筑遗迹,传承的人文故事,旧时的小痕迹,总能让人回忆起来。 老房子、石文、高耸的槐树走在崎岖盘旋的小乡道上,听着昆虫和鸟儿的歌声,路边的河水潺潺流…

  创业分享 2023年 2月 26日
  00
 • 世界十大病毒排行榜(世界十大病毒排行榜2020年)

  最近有很多读者朋友对世界十大病毒排行榜有疑问。由部分网友整理出相关内容希望能够解答你的疑惑,关于世界十大病毒排行榜2020年,本站也已经为你找到了问题的答案,希望能帮助到你。 今天,新冠蔓延,世人恐慌,这只是世界的表象。迄今为止,有两大病毒已经在全世界横行霸道了上百年,我们人类不但没有去阻止它,还把它奉若神灵,今天我们来谈谈这两大病毒。 时尚、高端、月光族、…

  2022年 12月 15日
  00
 • all是什么意思网络用语(all是什么意思网络用语星座)

  最近有很多读者朋友和朋友交朋友all网络用语是什么意思?有网友整理了相关内容,希望能回答你的疑惑。all这个网站已经为你找到了问题的答案,希望对你有所帮助。 aviation 英/?e?vi?e??n/美/?e?vi?e??n/ n. 航空,飞行(手术);航空工业,飞机工业 业The man had genius and had made his mark …

  创业分享 2023年 1月 9日
  00
 • 2022年几月几号是母亲节(2022年几月几号是母亲节农历)

  最近有很多读者朋友对2022年几月几号是母亲节有疑问。由部分网友整理出相关内容希望能够解答你的疑惑,关于2022年几月几号是母亲节农历,本站也已经为你找到了问题的答案,希望能帮助到你。 5月5日听到旁边的一个中年男人说过两天母亲节要回来陪他80多岁母亲吃饭,惭愧啊,自己都没陪过自己父母亲过过一个父亲节,母亲节,毫不犹豫的上京东选的一个我买的一个自己能接受价钱…

  创业分享 2022年 12月 20日
  00

站长QQ

7401002

在线咨询: QQ交谈

邮件:7401002@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信